Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.
Läs mer i nedanstående dokument:
https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

Vattenföreningen Rovågern

https://vatten.rovogern.comAktuellt

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN
Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva. 

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.
Bo Berglund 
Ordförande
 

Rovögerns Vägsamfällighet

http://vag.rovogern.comAktuellt

2020-02-24

Beslut i överklagan av KLM:s beslut om intrångsersättning

Förrättning utförd av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har överklagats av Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå, Sören Nilsson, Rentjärn, Ingegärd Nyström, Svartviken och Gunnar Jonsson, Täfteå.

Beslut - Mark- och miljödomstolen överlämnar överklagandena i målet till Mark- och miljö överdomstolen.

Skäl för beslutet – KLM:s anläggningsbeslut har numera vunnit laga kraft. Med hänsyn till att klagande framfört synpunkter på KLM:s hantering och förfarande under hela förrättningen anser mark- och miljödomstolen att vad klagandena har anfört får anses innefatta klagan över domvilla.

Mark- och miljödomstolen översänder därför överklagandena till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av frågan om klagan över domvilla vad anser anläggningsbeslutet

Vad menas med klagan över domvilla - En klagan på domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet.

2019-10-02

Stubblager
Bortforsling av stubbar och återställning av mark har upphandlats och planerats till oktober/november 2019. 


Besiktning bro Rovsundet 
Besiktning har genomförts under september månad. Garantitiden för entreprenaden gäller t.o.m. 2024-09-12 för entreprenörens arbetsprestation och t.o.m 2021-09-12 för material och varor. Besiktningsanmärkningar åtgärdas till våren. 


Umeå Energi arbeten 
Markupplåtelse avtal med ersättning till vägsamfälligheten har tecknats med Umeå Energi för nedgrävning av kvarstående luftledningar. Arbetena kommer i huvudsak att ske i västra yttre släntkanten.

2018-11-16

Intrångsersättning
Nu har lantmäterimyndigheten avslutat förrättning och ersättning för ianspråktaget utrymme är fastställt. Fullständig information från lantmäterimyndigheten och hur ersättningsberättigade ska få utbetalt fastställd ersättning hittar du under ”Projekt” efter att du loggat in.

2017-11-26

Riksnets erbjudande till Rovögersboende!
100/100 Mbit/s
3 fria månader – Ingen startavgift - Ingen bindningstid eller uppsägningstid

Därefter 59kr/mån

Läs mer i PDF som finns här.