Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

Nyhet - sortering av matavfall 2020

Från och med 1 mars 2020 ska alla hushåll i Umeå Kommun sortera ut sitt matavfall. Det innebär att även fritidshus kommer att få bruna tunnor till de gemensamma hämtplatserna. Om ni har en bom eller liknande till vägen så behöver ni se till att denna står öppen från och med vecka 15. Dessutom behöver varje hushåll/fritidshus påshållare och papperspåsar. För att underlätta för fritidshusen kommer Vakin att dela ut dessa i större fritidshusområden vid en bestämd tid och plats. Information kommer att läggas ut på vår hemsida: vakin.se/matavfall2020

Påsar kommer också att finnas att hämta på alla våra återvinningscentraler och på utvalda livsmedelsbutiker och servicepunkter som finns presenterade på vakin.se/matavfall2020

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Vattenföreningen Rovågern

Aktuellt

2020-12-14

Årsmötet

Hej medlemmar,
nu finns ett årsmötesprotokoll publicerat där även röstresultatet från poströstningen finns med.

Finns här.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Bo Berglund

Ordförande

http://vag.rovogern.com

Rovögerns Vägsamfällighet

Aktuellt

2021-04-12

Begränsat axeltryck 7 ton
efter vägen under April månad


2020-10-27

Mark & Miljööverdomstolen, Målnr 222420 - Intrångsersättning

”Vi har under en längre tid haft en högre målinströmning och har därför något längre handläggningstid än normalt. Jag kan tyvärr inte ge något närmare besked än att handläggningen i målet pågår”.

Svea hovrätt
Specialistföredragande, Avdelning 6

2020-08-24

Umeå Energi fortsätter projekt ”nedgrävning av elkablar”

Under hösten kommer Umeå Energi att montera ned luftledning och gräva ned elkablar efter Rovögersvägen på ett flertal ställen.

Förläggning i mark kommer att ske framförallt på östra sidan och i bakkant vägslänt, m.a.o. inom vägområdet som i Lantmäteriförrättning fastställt till 17,7 meter vid åker ock skogsmark och 13 meter där bebyggelse finns på både sidor.

Umeå Energi kommer att röja/avverka där så behövs inom vägområdet mot stolpar för att skapa förutsättningar för förläggning.

2020-08-11

Inbjudan till extrastämma (syfte anta nya stadgar)

Medlemmar i Rovögerns samfällighet kallas härmed till extra stämma Lördag den 29 aug 2020, kl. 15.30.

Stämman kommer att genomföras p.g.a. pandemin som en sk, hybridstämma ett fåtal på plats på Kvarkenfisk och att de flesta deltar digitalt on-line via Teams.

Syfte med extrastämman är att det behövs två stämmobeslut för att stadgeförändringar ska vara giltiga, antogs första gången på ordinarie stämma 25 juli 2020).

Skall ske senast 24 augusti via mail till bengt.jonsson@taftea.se. Ange om ni ska vara med via Teams,så skickar vi en länk till er mail, som ni kan klicka på och ansluta via er webbläsare (OBS ej ta ned någon app) eller om ni vill vara på plats fysisk (ett fåtal).

Kallelse och dagordning inbjudan

2020-02-24

Beslut i överklagan av KLM:s beslut om intrångsersättning

Förrättning utförd av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har överklagats av Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå, Sören Nilsson, Rentjärn, Ingegärd Nyström, Svartviken och Gunnar Jonsson, Täfteå.

Beslut - Mark- och miljödomstolen överlämnar överklagandena i målet till Mark- och miljö överdomstolen.

Skäl för beslutet – KLM:s anläggningsbeslut har numera vunnit laga kraft. Med hänsyn till att klagande framfört synpunkter på KLM:s hantering och förfarande under hela förrättningen anser mark- och miljödomstolen att vad klagandena har anfört får anses innefatta klagan över domvilla.

Mark- och miljödomstolen översänder därför överklagandena till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av frågan om klagan över domvilla vad anser anläggningsbeslutet

Vad menas med klagan över domvilla - En klagan på domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet.

2018-11-16

Intrångsersättning

Nu har lantmäterimyndigheten avslutat förrättning och ersättning för ianspråktaget utrymme är fastställt. Fullständig information från lantmäterimyndigheten och hur ersättningsberättigade ska få utbetalt fastställd ersättning hittar du under ”Projekt” efter att du loggat in.