Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Aktuellt

2022-10-14

Årsstämma 2022

Föreningen kallar er till årsstämma på Kvarkenfisk,
Söndagen den 20/11 kl 15.00.

Alla dokument finns här.

Välkomna!

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva. 

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Styrelsen

http://vag.rovogern.com

Aktuellt

2023-04-17

Vi i Rovögerns vägsamfällighet vill informera att vi har satt ner tonnaget efter Rovögersvägen till 7 ton inför vårförfallet. Gäller from 17/4 tom 17/5.

Skyltar sitter tydligt vid infart på vägen och Trafikverket är meddelade.

//Styrelsen

2023-03-09

Slutreglering av intrångsersättning

Länsstyrelse Norrbotten beslöt 2023-03-01 att ta emot det nedsatta beloppet om totalt 132 957,34 kr i enligt med Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet då gäldenären (Rovögerns Vägsamfällighet) är hindrad att verkställa betalning av intrångsersättning till borgenärer.

Detta innebär att Rovögerns Vägsamfällighet har uppfyllt samtliga förpliktelser gentemot namngiva borgenärer.

Läs mer här 

2023-02-27

5,8 miljoner kronor!

Samfällighetsföreningar har under lång tid inte ansetts vara beskattningsbara personer i momshänseende. Eftersom samfällighetsföreningen inte varit skattskyldig för moms har föreningen inte heller kunna dra av moms på inköp i sin verksamhet.

I början av 2022 uppmärksammade undertecknad som ordförande ett EU-domstolsbeslut.

Med anledning av flera avgöranden från EU-domstolen ska det tolkas som att den tidigare praxisen i Sverige strider mot EU-rätten. Detta innebär att samfällighetsföreningar enligt Skatteverkets bedömning numera, ska redovisa både ingående och utgående moms.

Ett år senare och en omfattande kommunikation med Skatteverket och registrering av 60 månaders momsredovisningar, så har vi 5,8 miljoner på kontot, m.a.o. vi har lyckas få tillbaka retroaktivt 5 års ingående moms på vår investering i Rovögersvägen, reducerat med utgående moms under samma period.

Den största del av beloppet kommer att användas att amortera ner våra lån till ca 18 miljoner kronor. (investering uppgick till 36 miljoner kronor).

Olof Degerfeldt,
Styrelseordförande 

2022-12-20

Ränta på intrångsersättning

Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, mål nr: F 3276–18, meddelande dom 2022-06-20, vann lagakraft 2022-07-11.

Detta innebar att vi betalade ut intrångsersättning på drygt 600 000 kr under kvartal 3 2022.

Nu har vi även betalat ut ränta på ersättningsbeloppet med en summa på drygt 140 000 kr från att Umeå kommun Lantmäterimyndighets beslutet vunnit laga kraft, dvs 14 dec 2018, enbart till de som inte överklagat förrättningen.

Kostnad för anläggningsförrättning
(Ref. till Lantmäterimyndighetens brev 2022-10-18)

Lantmäterimyndigheten har efter att dom i Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt vunnit lagakraft 2022-07-11 sammanställt och fakturerat kostnader för anläggningsförrättning enligt beslut 2012-01-05.

Förrättningen och dess avslut har dragit ut på tiden (12 år), bl.a. på grund av ett flertal olika överklagande av anläggningsförrättning och har påverkat kostnaden.

Enligt Lantmäterimyndigheten ska Vägsamfällighet fördela fakturan enligt delägarnas andelstal