Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

Läs mer i nedanstående dokument:

https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

Nyhet - sortering av matavfall 2020

Från och med 1 mars 2020 ska alla hushåll i Umeå Kommun sortera ut sitt matavfall. Det innebär att även fritidshus kommer att få bruna tunnor till de gemensamma hämtplatserna. Om ni har en bom eller liknande till vägen så behöver ni se till att denna står öppen från och med vecka 15. Dessutom behöver varje hushåll/fritidshus påshållare och papperspåsar. För att underlätta för fritidshusen kommer Vakin att dela ut dessa i större fritidshusområden vid en bestämd tid och plats. Information kommer att läggas ut på vår hemsida: vakin.se/matavfall2020

Påsar kommer också att finnas att hämta på alla våra återvinningscentraler och på utvalda livsmedelsbutiker och servicepunkter som finns presenterade på vakin.se/matavfall2020

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Vattenföreningen Rovågern

Aktuellt

2020-07-06

Årsmötet

Hej medlemmar, mitt namn är Mikael Långström och är till förordnad Ordförande i föreningen. På grund av rådande Corona epidemin med begränsningar i antalet personer som får träffas fysiskt kommer vi att flytta fram Föreningsmötet till oktober, med stor sannolikhet kommer rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten att gälla även för hösten vilket innebär att vi kommer att erbjuda poströstning, mer information kommer inom kort.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2020-06-26

Vattenföreningen Rovögern söker ny ordförande. Meddela valberedningen om ni är intresserade av ordförandeskapet eller om ni känner någon ni anser skulle vara lämplig för uppgiften. Meddela även om ni är intresserade av andra uppgifter i föreningen. Föreningen har även behov av någon med administrativa färdigheter.

Maila intresse till peter.sundelin@lexicon.se eller ring 070-2834626

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Bo Berglund

Ordförande

http://vag.rovogern.com

Rovögerns Vägsamfällighet

Aktuellt

2020-06-25

Årsmöte

Lördag 25 juli 2020 kl. 15.30

Stämman kommer att genomföras som en sk. hybridstämma ett fåtal på plats på Kvarkenfisk och de flesta deltar digitalt on-line via Teams.

Anmälan senast 18 juli 2020 via mail till bengt.jonsson@taftea.se. ”Ange Teams eller Kvarkenfisk”.

Klicka här får stämmomaterial.

2020-06-16

Farthinder

Styrelsen har fått ett flertal önskemål om fartnedsättande åtgärder på 50 sträckor som digital mätutrustningen med stora displayer (väldigt kostsamt), blomlådor osv. och å andra sidan finns de som är kraftigt motståndare till dylika anordningar. Emellertid har vi på prov köpt in två fartnedsättande ”bulor” som lagts ut i början av vägen.

2020-05-25

Ordinarie stämma i Rovögerns samfällighet kommer att genomförs den 25 juli 2020, kl 15.30 - 17.00. Om situation så kräver kommer stämman att genomföras digitalt on-line via Teams.

2020-02-24

Beslut i överklagan av KLM:s beslut om intrångsersättning

Förrättning utförd av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har överklagats av Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå, Sören Nilsson, Rentjärn, Ingegärd Nyström, Svartviken och Gunnar Jonsson, Täfteå.

Beslut - Mark- och miljödomstolen överlämnar överklagandena i målet till Mark- och miljö överdomstolen.

Skäl för beslutet – KLM:s anläggningsbeslut har numera vunnit laga kraft. Med hänsyn till att klagande framfört synpunkter på KLM:s hantering och förfarande under hela förrättningen anser mark- och miljödomstolen att vad klagandena har anfört får anses innefatta klagan över domvilla.

Mark- och miljödomstolen översänder därför överklagandena till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av frågan om klagan över domvilla vad anser anläggningsbeslutet

Vad menas med klagan över domvilla - En klagan på domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet.

2018-11-16

Intrångsersättning

Nu har lantmäterimyndigheten avslutat förrättning och ersättning för ianspråktaget utrymme är fastställt. Fullständig information från lantmäterimyndigheten och hur ersättningsberättigade ska få utbetalt fastställd ersättning hittar du under ”Projekt” efter att du loggat in.